โหวตคำถามอื่นๆ

icon icon

Sirivat Vat Rungklab • 2018.11.09 17:42

เป็นกำลังใจให้นายกครับ..แต่ผมอยากให้นายกเด็ดขาดมากกว่านี้กน่อยน่ะครับ..ตอนนี้คนไทยขาดจิตสำนึกดี ,ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมาก.และอยากให้ท่านนายกช่วย..กำจัดคนคิดชั่วกับประเทศชาติให้จริงจังกว่านี้..ได้มั้ยครับ

user1

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การปลูกจิตสำนึก ความรับผิดชอบ และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นความตั้งใจแรกเริ่มที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน “เราทุกคน” สามารถเป็นหู เป็นตา เสริมกลไกการทำงานภาครัฐ ปิดประตูโอกาสในการกระทำความผิด ทั้งนี้ การปกครองบ้านเมืองนั้น ไม่เพียงปราบปราบผู้กระทำผิด แต่ควรส่งเสริมให้ทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย เพราะการเปลี่ยนคนไม่ดีนั้นให้เป็นคนดี นอกจากจะลดคนไม่ดีแล้ว ยังสามารถเพิ่มคนดีให้กับสังคมได้ในเวลาเดียวกัน

ยุทธนา รางแดง • 2018.11.09 18:04

อยากให้ลุงตู่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่น ป่า และทะเล ให้มากๆแบบที่มีอยู่ในขณะนี้ ถ้าเป็นไปได้ขยายพื้นที่ป่าให้มี 50% ของประเทศ , อาชีพประมงไม่ควรมี เพื่อความยั่งยืนของท้องทะเล , เกษตรต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด และให้ทำการเกษตรโดยใช้พื้นที่น้อยแต่มีคุณภาพ , ประกันราคาพืชผล จำนำข้าว อย่าให้มีอีก

user1

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประเด็นนี้น่าจะมาจากกลุ่มนักอนุรักษ์ ที่มีแนวความคิดที่ตรงกับรัฐบาล จะต้องเป็น “การพัฒนาที่สมดุล เพื่อความยั่งยืน” โดยรัฐบาลตอบสนองวาระของโลก ในการเอาจริงเอาจริงกับการบริหารจัดการขยะ และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะโดยเปลี่ยนให้เป็นพลังงาน หยุดยั้งขบวนการบุกรุก ทวงคืนผืนป่า แก้ไขกฎหมาย สร้างบรรยากาศการทำประมงที่สอดคล้องกับกติกาสากล ไม่ทำร้ายธรรมชาติ ไม่ทำลายระบบนิเวศน์ และฟื้นฟูท้องทะเลไทย รวมทั้งการตัดวงจรการใช้แรงงานทาส – การค้ามนุษย์ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการประมง ที่ปล่อยปละละเลยมานาน สำหรับด้านการเกษตรนั้น ประเทศไทยสามารถเป็น “ครัวโลก” ได้ด้วยความเป็นอู่ข้าว อู่น้ำ ที่มีความสมบูรณ์ทั้งเรื่องดินและน้ำ เพียงแต่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและบูรณาการการทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกัน เช่น นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” รวมทั้งเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่ดูแลตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ตั้งแต่แหล่งผลิต ขั้นตอนการแปรรูป การขนส่ง ไปจนถึงการหาตลาดภายในและภายนอกประเทศ เกษตรกรต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน กล้าหันมาปลูกเกษตรอินทรีย์ที่มีตลาดชัดเจนและมีมูลค่าสูง

Patcharadanai Chanchei • 2018.11.09 18:06

ผมอยากจะให้ลุงช่วยแก้ปัญหายาเสพติดและมีบทลงโทษหนักขึ้นและการแก้ปัญหาอาชญากรขอให้มีกระบวนการขั้นตอนที่เด็ดขาดและเข้มงวดให้เหมือน 10 20 30 ปีที่แล้วครับ ผมอยากให้ลุงตู่แก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวส่งเสริมภาพหลักให้ดีขึ้นครับ

user1

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

แนวทางแก้ปัญหาจาก “รากเหง้า” ของปัญหา คือ เรื่องปาก ท้อง และความอบอุ่นในครอบครัว ดังนั้น จึงต้องแก้ที่ต้นตอของปัญหา ทำให้ทุกครัวเรือนของไทย “อยู่ดี มีสุข” รายได้พอเลี้ยงครอบครัว มีการศึกษาที่ดี จึงเป็นที่มาของนโยบายต่างๆ เพื่อผู้มีรายได้น้อย อาทิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การขจัดหนี้นอกระบบ เป็นต้น รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งการลงโทษที่เด็ดขาดรุนแรงเป็นเพียงมาตรการ “ปลายเหตุ” ไม่ใช้การป้องกันแต่เป็นการแก้ไข

เวฟ เด็กเรียนเมืองห้า • 2018.11.09 18:23

ลุงครับถ้าสมมติลุงได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ควบอีกหนึ่งตำแหน่ง ลุงจะแก้ปัญหาระบบการศึกษาไทยอย่างไรครับ

user1

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประชาชนอยากทราบว่า ผมมีแนวความคิดอย่างไร ในการแก้ปัญหาระบบการศึกษาของไทย หลักการสำคัญ คือ (1) เราเรียนเพื่อประกอบอาชีพ และเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้ (2) การเรียนในวันนี้ เพื่อใช้งานในวันหน้า (3) การปฏิรูปการศึกษา ก็เหมือนกับการปฏิรูปด้านอื่นๆ ที่ต้องมองตั้งแต่ต้นทาง – ไปจนถึงปลายทาง (4) การศึกษาต้องไม่เพียงสร้าง “คนเก่ง” แต่ต้องเป็น “คนดี” ด้วย

Minny Mam • 2018.11.09 17:47

ทำอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้จริง อยากให้ช่วย พ่อค้าแม่ค้าด้วยค่ำ ตอนนี้จะแย่กันหมดแล้วค่ะเพราะกู้ในระบบไม่ได้เเศรษฐกิจไม่ดีเข้าใจค่ะแต่จะทำอย่างไรให้ พ่อค้าแม่ค้าอยู่ได้ ทำอย่างไรให้คนได้สามารถนำเงินสดมาซื้อกับข้าวได้ไม่ใช่ให้ไปซื้อของที่ห้างอย่างเดียว คนที่ได้ก็คือคนรวยคนที่แย่ก็คือคนจน

user1

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผมและรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบ โดยรัฐบาลเน้นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนกู้ในระบบ อีกทั้งเพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่างๆ ซึ่งหลายนโยบายรัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว เช่นมาตรการทางภาษี มาตรการความ ยุติธรรม รวมทั้งผลักดันกฎหมายสำคัญ ๆ เช่น - กฎหมายขายฝาก ที่ช่วยปลดล็อคสัญญาเอารัดเอาเปรียบของนายทุน ผู้มีอิทธิพล ให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าช่วยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองที่ยึดทั้งหลักนิติธรรม นิติรัฐ เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้มีรายได้น้อย - กฎหมายธนาคารชุมชน ยกระดับสถาบันการเงินในชุมชนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายและทั่วถึง เป็นกลไกในการสร้างความเข้มเเข็งจากฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม กฎหมายฉบับนี้ ถือเป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญในเรื่องการเงินระดับชุมชน-หมู่บ้าน โดยตั้งเป้าให้มีธนาคารชุมชนเข้าร่วมเป็นนิติบุคคล ราว 7,000 แห่ง จากทั้งหมด 30,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะมียอดเงินฝากรวมถึง 2 แสนล้านบาท คาดว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ภายใต้รัฐบาลชุดนี้ แต่ที่สำคัญครับ การแก้ปัญหาความยากจนให้ยั่งยืนนั้น สิ่งสำคัญคือ “ตนประชาชนเอง” ทุกคนควรยึด วิถีพอเพียง ศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องรู้จักประมาณตนไม่ทำอะไรเกินตัว และขยัน มีวินัย และพยายามอดออมครับ อีกทั้งรัฐบาลยังส่งเสริมให้ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ทำการสื่อสารในพื้นที่เพื่อปลูกฝังวินัยในการออม สนับสนุนให้ประชาชนทำบัญชีครัวเรือน เพื่อทราบว่าครอบครัวมีรายได้รายจ่ายอย่างไร โดยเน้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับแต่ละครอบครัว ผมและรัฐบาลพยายามเพิ่มมาตรการ ปรับแก้กฎหมาย โดยแนวทางที่รัฐบาลนี้ได้วางรากฐานไว้ มุ่งหวังที่จะช่วยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนด้วยตนเองครับ---